Wytyczne do pisania pracy licencjackiej

Pobierz

Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 KrakówRodzaj pracy: Opis ogłoszenia Od wielu lat zajmuje się profesjonalnie PISANIEM PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH, PODYPLOMOWYCH) oraz FORMATOWANIEM PRAC DYPLOMOWYCH DO WYDRUKU (według wytycznych danej uczelni tj. np. odpowiednia czcionka, rozmiar, marginesy, automatyczny spis treści itd).6.. Czcionka Times New Roman 12(w egzemplarzu do Archiwum czcionka 11), tytuły rozdziałów i podrozdziałów zmniejszone odpowiednio o 1 punkt.. Praca powinna być złożona w Dziekanacie Wydziału co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrony.. Przykład spisu treści 4.. Objętość pracy Minimalna objętość pracy licencjackiej wynosi 25 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy).. Wzory oświadczeń (pisane na ostatniej stronie pracy)Wytyczne dla prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych realizowanych na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach .. praca licencjacka stanowić powinna 50-60% "jakościowej i ilościowej" wartości pracy magisterskiej.. Tekst podstawowy: - czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 - odstępy między wierszami: 1,5 - wyrównanie dwustronne - tekst wyjustowanyPliki do pobrania.. Decyzja ws.. zatwierdzenia wyboru promotorów i tematów prac - licencjat Wzór 3.. Strona tytułowa 2..

Wymogi merytoryczne dotyczące pracy licencjackiej.

Decyzja ws.. Wykaz tabel 10.. WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Wymogi regulaminowe 1.. Decyzja ws.. Do pracy powinna być dołączona płyta CD z dokumentem opracowania.. Jak już wcześniej wspomnieliśmy - rozmiar czcionki 10 pkt., a odstęp .1. zatwierdzenia wyboru promotorów i tematów prac - podyplomowePodczas pisania pracy licencjackiej, pracy .. *Inne wymogi edytorskie dla prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich): Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza; Przypisy należy zamieszczać na dole strony, do której się odnoszą.. Wymogi edytorskie 5.. Praca dyplomowa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą wykonywaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora (opiekuna), stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu3.. Streszczenie 8.. Spis treści 3.. Cytowanie piśmiennictwa 6.. Cytowanie piśmiennictwa 6. wzór na końcu Instrukcji): 1.1.tekst pracy powinien spełniać następujące wymagania: • szerszy wewnętrzny margines strony - 3 cm, • węższy zewnętrzny margines strony - 2 cm, • czcionka podstawowa tekstu times new roman12 pkt., • odstępy między wierszami - 1,2 (interlinia), • wcięcie akapitowe tekstu - 1,2 cm, • tekst pracy musi być wyjustowany (wyrównanie do obu krawędzi)..

Układ pracy licencjackiej: 1.

Zawartość merytoryczną pracy dyplomowej szczegółowo określa i nadzoruje promotor pracy.. Formularz oceny pracy dyplomowej (promotor) Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent)Zalecenia merytoryczne 1.. Wnioski 6.. Wymagania edytorskie Objętość pracy licencjackiej powinna obejmować nie mniej niż 30 stron i nie więcej niż 40 stron wydruku komputerowego formatu A-4 (210 x 297); wydruk dwustronny.4.1.. Imię i nazwisko autora.. Wzory oświadczeń (pisane na ostatniej stronie pracy)Najlepszym planem pisania pracy licencjackiej okazuje się być sam spis treści.. Wymogi edytorskie 5.. Wytyczne dotyczące pisania prac magisterskich rok akademicki 2021-2022 (Obowiązujące) pdf.. • na …Regulamin dyplomowania i wytyczne pisania pracy dyplomowej (obowiązuje od 03.03.2022) Zarządzenie Rektora UR nr 228/2021 w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej.. Praca licencjacka, inżynierska i magisterska powinna zawierać: a) wyraźne określenie problemu badawczego; b) odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu; c) opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badaw-cze).. Wzór strony tytułowej 2.. Strona tytułowa (zob..

Struktura pisania pracy 3.

(jeśli taka istnieje).. Wzór strony tytułowej 2.. Format strony: A4 2.. Płyta CD (złożona w kopercie) powinna być opatrzona etykietą, na której należy zamieścić następujące informacje: 1.. Tekst główny (trzy rozdziały) 5.. Zakończenie 7.. Przykład spisu treści 4.. Zał nr 1 - Regulamin Antyplagiatowy.. Tytuł pracy powinien .Wytyczne do pisania pracy dyplomowej.. Odst ępy mi ędzy wierszami 1.5 (w egzemplarzu do Archiwum odst ępy miedzy wierszami 1,15).. Wykaz obszarów badawczych i tematycznych nauczycieli - promotor Wzór 2.. 5) Wykaz literatury.WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH.. Streszczenie 8.. Jednak plan to coś więcej niż pisanie.. Wprawdzie o wartości pracy decyduje głównie jej jakość, lecz w omawianej kwestii można .2) Wymogi stawiane pracy magisterskiej według prof. dr.. Minimalna objętość pracy magisterskiej wynosi 50 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy).. Wymogi ogólne pracy: a. format A 4; b. czcionka: Times New Roman;Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej; Podanie o dopuszczenie do obrony - licencjat; Podanie o dopuszczenie do obrony - magister; Strona tytułowa pracy magisterskiej - Administracja; Strona tytułowa pracy magisterskiej - Ekonomia; Strona tytułowa pracy magisterskiej - Zarządzanie Marginesy w odbiciu lustrzanym: - wewnętrzny (pod oprawę): 3,5 cm - zewnętrzny: 2,5 cm - górny i dolny: 2,5 cm 3..

Wytyczne do pisania pracy dyplomowej zgodnie z załącznikiem.

Załączniki (aneksy) - Kwestionariusz ankiety - tylko w przypadku pracy badawczej 12.WYTYCZNE DO PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE 2018/2019 1. b) w bazach danych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w bazach w wolnym dostępie.. POBIERZ.Mar 27, 2021Materiały do pobrania.. Wymagania formalne przy pisaniu pracy dyplomowej Przedmiotem oceny pracy dyplomowej jest jej strona formalna.. Pisanie pracy dyplomowej odbywa się z poszanowaniem przepisów dotyczących praw autorskich.. Źle napisany i zaakceptowany plan pracy licencjackiej może poważnie utrudnić lub wręcz uniemożliwić dalsze jej przygotowanie.. Pliki do pobrania.. ZASADY OCENY PRAC LICENCJACKICH • ocena pracy dyplomowej dokonywana jest przez promotora i recenzenta, • praca podlega recenzji przez osobę posiadającą tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i wyznaczoną przez właściwego Prodziekana; recenzenci prac licencjackich zostaną podani studentom do wiadomości do końcaPracę należy przekazać do Dziekanatu w dwóch wydrukowanych dwustronnie egzemplarzach, w miękkiej oprawie (oprawione metodą termobindowania).. Pozostałe marginesy 2.5 cm 5.Podstawowe zalecenia edytorskie dotyczące pisania prac dyplomowych 1.. Spis piśmiennictwa 7.. Wymogi formalne muszą być bezwzględnie respektowane.. "Student kończący studia I stopnia wykonuje pracę licencjacką albo inżynierską, którą może stanowić .Niniejsze opracowanie prezentuje krok po kroku przygotowanie się do pisania pracy licencjackiej a następnie jej napisania.. zatwierdzenia wyboru promotorów i tematów prac Wzór 4.. Spis piśmiennictwa 7.. Dokumenty - nauczyciele akademiccy.. Struktura pisania pracy 3.. Wymogi językowe Do wymogów formalnych zalicza się wymogi językowe.. To również organizacja pracy w czasie.Wymagania edytorskie i inne prac licencjackich: 1.. Z tego punktu widzenia, pożądaną cechą każdej pracy jest poprawny język, dobry styl, przestrzeganie zasadpracy licencjackiej istotne znaczenie ma dbałość autora/autorki pracy o spójność i lo-giczną konstrukcję tekstu oraz o poprawność językową (styl, poprawność gramatyczną, ortografię i interpunkcję).. Terminy obron i tematy prac dyplomowych znajdują się na stronie: w zakładce "Dydaktyka".. 3) Zbieranie materiałów do pracy: a) w bazach danych zakupionych przez Wydział.. Krakowska Akademia im.. *** Obowiązuje następujący układ i adiustacja pracy licencjackiej 1.. Streszczenie 8.. Wstęp 4.. Pobierz plik: Wytyczne do pracy dyplomowej inżynierskiej_licencjackiej_magisterskiej .pdf (450.24 KB) Pobierz plik: Strona tytułowa pracy dyplomowej.docx (111.31 KB) Pobierz plik: Zarządzenie nr 228_2021 Rektora UR z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej .pdf (183.27 KB)Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych - ASzWoj Wzór 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt