Obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej

Pobierz

W innych aktach prawnych również nie wskazano .Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne.. Badania stężenia danego czynnika są przeprowadzane przez specjalne laboratoria.Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny, jest niezbędna aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami w obrocie, zwłaszcza ze stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i dla środowiska.. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn.. Jej poszczególne sekcje zawierają m.in. dane wykorzystywane przez podmioty zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych czy służby reagujące na nagłe wypadki.O ZAPOZNANIU PRACOWNIKA .. Kto ma Ci ją przekazać.. Informacje na temat sposobu sporządzania karty charakterystyki oraz rodzaju informacji wymaganych w tym dokumencie można znaleźć w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), a dokładniej w artykule .1. Osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki.. Nazwa Firmy …………………………………….. Określają one m.in. skład, stężenie produktu, a także ewentualne zagrożenia dla zdrowia..

Czym jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Obowiązek tej treści, wynikający z art. 7 ust.. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Obowiązkiem podmiotu zajmującego się dostarczeniem karty charakterystyki substancji chemicznych jest określenie zastosowania danego produktu z punktu widzenia jego cech i właściwości.. Karta charakterystyki musi być prawidłowo opracowana i na bieżąco aktualizowana.Dowiedz się więcej na temat obrotu substancjami niebezpiecznymi.. Zawierają również zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania.. zm.) - dalej u.s.p.c.. Jest obowiązek zapoznawania pracowników z właściwościami substancji i mieszanin chemicznych, zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy z nimi oraz sposobami postępowania w sytuacjach awaryjnych.Po dokonaniu rejestracji danej substancji w karcie charakterystyki należy podać numer rejestracji..

3, ma obowiązek zaktualizować kartę charakterystyki.

Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach:Przepis art. 35 rozporządzenia REACH wskazuje, że pracownikom należy zapewnić dostęp do kart charakterystyki, jednakże z art. 35 Rozporządzenia REACH nie wynika konkretnie obowiązek potwierdzenia na piśmie zapoznania się przez osobę stosującą substancję lub mieszaninę niebezpieczną z kartą.Pracodawca ma obowiązek określenia poziomu szkodliwości każdej substancji czy preparatu, które zostały uznane za niebezpieczne.. Przyjrzyjmy się dokładniej temu, z czego powinna składać się aktualnie obowiązująca karta charakterystyki, a także czy dostawcy .Regulacje związane z kartami charakterystyki, nazywanymi potocznie jako MSDS (Material Safety Data Sheet), wprowadzone zostały na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 grudnia 2006 roku (1907/2006).Stosunkowo niedawno nastąpiła nowelizacja tych przepisów (rozporządzenie nr 2015/830), zgodnie z którą zmieniono wymogi dotyczące sposobu opisu kart .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY..

W jakim języku musi być karta charakterystyki.

1 u.s.p.c., został zniesiony ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 106).. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku ze stosowaniem w zakładzie substancji niebezpiecznych?31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. Od 1 czerwca br. wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin są zobowiązani do posiadania kart charakterystyki według nowego wzoru, zawierającego wszystkie niezbędne informacje.Zgromadzono w jednym segregatorze karty charakterystyki do wszystkich substancji.. Czy jest wymagane, aby do każdej z kart charakterystyki dołączyć listę, na której pracownik wykorzystujący na swoim stanowisku pracy substancję niebezpieczną poświadczy zapoznanie się z kartą charakterystyki tej substancji?Stare karty odchodzą w kąt, dlatego osoby używające niebezpiecznych substancji chemicznych oraz różnego rodzaju ich mieszanin, mają obowiązek posiadać karty charakterystyki dopasowane do nowego wzoru..

Aby uniknąć wątpliwości związanych z charakterystyki.1.2.

Powinna zostać ona przekazana nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji chemicznej lub mieszaniny.Pamiętaj o tym, że nie ma obowiązku zapoznawania pracowników z treścią całych kart charakterystyki.. Nazwa .. **należy wpisać nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej tj. SM lub osoby której powierzono ten obowiązek.1 Strona 1 z 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1.. Każdy producent, importer lub dystrybutor substancji/mieszaniny niebezpiecznej jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć odbiorcy kartę charakterystyki najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.Karta charakterystyki substancji chemicznej; Są już nowe przepisy BHP na uczelniach.. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008 , zwanego w skrócie REACH .Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby kompetentne posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp.), która uwzględnia poszczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane.Zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH do substancji niebezpiecznych muszą być dołączone karty charakterystyki.. Istotnym jest fakt, że producent nie jest obwiązany podawać wszystkich, szczegółowych zastosowań .Dowiedz się szczegółów zmian w przepisach z 2015 roku.. Spis danych dotyczących bezpieczeństwa dostarcza się nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później, niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.. o której mowa w ust.. Pozamiatane.I nie mówcie, że to PRACODAWCA stosuje i SIĘ zapoznaje.Obowiązek dostarczenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny spoczywa na producencie, dystrybutorze lub dalszym użytkowniku na każdym etapie dystrybucji.. Jak jest zbudowana.. Jest dokumentem, który informuje użytkownika o ewentualnych zagrożeniach, które mogą powstać podczas stosowania danej substancji lub mieszaniny.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych stanowi istotne źródło informacji również dla innych odbiorców.. Z KARTAMI CHARAKTERYSTYK …………………………………….. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa Kamfora racemiczna Camphora racemica Nazwa chemiczna: (1RS,4RS)-1,7,7-trimetylobicyklo-[2.2.1]heptan-2-on Numer WE: Numer CAS: Nr rejestracyjny REACH: Niedostępne Masa cząsteczkowa: 152,2 [g/mol] Wzór sumaryczny: C 10H 16O ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt