Wzbogacanie warsztatu pracy

Pobierz

Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania (§6 ust.. Osiągnięcia wychowawczo- opiekuńcze: - działania na rzecz uczniów potrzebujących opiekiWzbogacanie biblioteki przedszkolnej Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęd, pomoce dydaktyczne Okres stażu Publikacje na stronie przedszkolnej, stronie , publikacje.topka.pl .. W grze promuje się "superami" takie wartości jak koleżeństwo, wzajemna pomoc, uczciwość, aktywność oraz zgodną współpracę.4 days agoAug 23, 2021Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Analiza posiadanych zasobów.. Zadania Działania 1.. Rozpoznanie w zakresie potrzeb szkoły.. KREATYWNE MALOWANIE KREDKAMI NA GORĄCO Adresat: zainteresowani nauczyciele Treści programowe: - Kilka słów o technice i o kredkach.Zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego, włożony w nie wysiłek przyniósł mi satysfakcję, ale uważam, iż okres ten nie może być jedynym kryterium oceny pracy nauczyciela, a tylko jednym z wielu.. Analiza przepisów prawa oświatowegoJul 30, 2021udoskonalenie mojego warsztatu pracy; wzbogacenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego biblioteki: samodzielnej pracy ucznia i samokształcenia nauczycieli; wprowadzanie zmian w zakresie: struktury zbiorów, ustawienia księgozbioru, melioracji katalogu; badanie postaw czytelniczych uczniów; inspirowanie inicjatyw twórczych uczniówWszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo..

Doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

Plan Rozwoju zawodowego- Elżbieta Kłos Strona 10Doskonalenie warsztatu pracy Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne, studiowanie literatury oraz czasopism o tematyce psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej Cały okres stażu 3.. EFEKTY - wzięcie udziału uczniów w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach - edukowanie najnowszymi metodami pracy pedagogicznej, - wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,Wzbogacanie warsztatu pracy w procesie dydaktyczno - wychowawczym (nowatorskie metody nauczania, formy pracy, oryginalne pomoce dydaktyczne) ………………… Współpraca z rodzicami (wywiady środowiskowe, wizyty, w domach uczniów, obecność na zebraniach z rodzicami, kontakty indywidualne, inne formy) …………………Wzbogacanie pracy (ang. job enrichment) - pojęcie wprowadzone przez Fredericka Herzberga (1950) i definiowane jako czynnik motywacyjny pracy.. Ÿ Zorganizowanie kącików tematycznych do zainteresowań i uzdolnień dzieci..

Działania prowadzące do wzbogacenia warsztatu pracy.

Analizując realizację planu rozwoju zawodowego chcę odnieść się w swoim sprawozdaniu do trzech obszarów .Ÿ Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o ciekawe scenariusze zajęć, plany pracy dydaktyczno - wychowawczej.. Osiągnięcia w procesie dydaktycznym: - sukcesy uczniów, - stosowanie nowoczesnych metod - wzbogacanie warsztatu pracy - podnoszenie kwalifikacji kursy, doskonalenie.. Liczba godzin: 4 Prowadząca: Elżbieta Piątkowska bezpłatne dla n-li objętych doradztwem 40 zł dla n-li nie objętych doradztwem 17.. Przykłady dobrych praktyk" zorganizował 10 grudnia 2015 r. Zakład Pedagogiki PWSZ w Koninie.5.. Zadania Formy realizacji Sfera rozwoju Termin realizacji Zasoby Ź ródła informacji Uwagi 12 3 456 7 8 1 Poznanie procedury awansu zawodowego.. Nauczyciel dziś nie jest - jak dawniej - głównym aktorem, który przede wszystkim mówił, dyktował i kontrolował postępy uczniów.Kilka pomysłów na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.. Pełnienie dodatkowych funkcji i praca w różnych zespołach.. .Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie dzieci oraz rozbudzanie ich zapału do nauki, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.. Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskałam podczas doskonalenia zawodowego.Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela edukacji elementarnej 06 grudnia 2019 Seminarium "Aktualizacja i wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela edukacji elementarnej..

Ÿ Poszerzanie zestawu metod pracy z dziećmi zwłaszcza o metody aktywizujące, zabawy i ćwiczenia twórcze.

Znajomość środowiska uczniów nauczyciela nauczania zintegrowanego.. Uważam, iż nadal muszę pracować nad usprawnieniem prowadzenia dokumentacji szkolnej.Title: ANALIZA PRACY I DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA Author: Gimnazjum Gminne w Kotli Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 1/29/2020 6:39:00 PMSamoocena pracy nauczyciela za rok szkolny .. Określenie własnych potrzeb i możliwości.. Tym samym jest to zwiększenie odpowiedzialności pracowników i zmniejszenie zakresu kontroli menadżerów.. Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.. Oznacza włączenie do niej zadań z wyższego poziomu.. 2 pkt.. Dominika Piechowicz 3 komentarze 29 czerwca, 2019 Bardzo się cieszę, że trzecia edycja #EduWeek, wielkiego wydarzenia podczas którego blogerzy publikują wpisy edukacyjne, skupia się na temacie rozwoju nauczycielu.Doskonalenie zawodowe warsztatu pracy Zawód nauczyciela, wymaga doskonalenia jest to konieczne zarówno w sensie zwiększenia efektywności kształcenia, jak również w kontekście zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia ustawicznego.Ważnym elementem warsztatu pracy nauczyciela jest wiedza przedmiotowa, którą posiada nauczyciel oraz specyfika przedmiotowa, czyli to, co odróżnia daną dyscyplinę naukową od innych..

Nie każdy nauczyciel zastanawia się nad tym, jak organizacja jego warsztatu pracy może wpłynąć na uzyskane wyniki.

WZBOGACANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGORealizacja tego zadania to obowiązek każdego nauczyciela.WZBOGACANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Realizacja tego zadania to obowiązek każdego nauczyciela.Nauczyciel powinien umieć tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy, który stanowią: dokumentacja prawna regulująca jego działania w oświacie; układ pomieszczeń wraz z odpowiednim wyposażeniem w urządzenia i środki dydaktyczne; stałe, zmienne i ruchowe stanowiska pracy służące organizowaniu różnych form działania dzieciOkres stażu XI 2019 r. II 2020 r. Okres stażu - wzbogacenie warsztatu pracy - wzbogacenie oferty szkolnej biblioteki Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej.- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt