Sposoby otrzymywania soli karta pracy

Pobierz

Chodzi tu głównie o metale szlachetne jak: Au (złoto), Ag (srebro), Cu (miedź).. Po każdym wykonanym doświadczeniu uzupełniali karty pracy zapisując obserwacje i zachodzące równania reakcji.Jakie wspólne właściwości fizyczne mają wszystkie zbadane sole?. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania (A-B) oraz (I-II).. Test: Dysocjacja jonowa soli.. JEDNA odpowiedź jest prawidłowa.. DLA CHĘTNYCHNasze wyniki porównywaliśmy z tablicą rozpuszczalności soli i wodorotlenków.. Sprawdzian diagnostyczny z chemii.. Proszę tylko o zadanie 4 i 5.. B. tlenowego II.. Zapisz równania reakcji otrzymywania soli o podanych nazwach metodą metal + niemetal.. Nauczyciel, koordynator całego zespołu klasowego instruuje uczniów o sposobie pracy w grupie.. Dysocjacja jonowa soli Połącz w pary.. Pod opieką pracowników naukowych uczniowie w grupach dwuosobowych otrzymywali sole różnymi metodami.. Otrzymywanie.. Omawia błędy popełnione przez uczniów.. Przykład: 3MgO + 2H 3 PO 4 →Mg 3 (PO 4 2 + 3H 2 O fosforan(V) magnezu a) NaOH + HNO 3 → b) HCl + Ca → c) SO 2 + LiOH → d) Na 2 O + H 2Chemia, Karty pracy Sposoby otrzymywania soli - ćwiczenia (karta pracy) Sposoby otrzymywania soli - ćwiczenia Zad.1.. _____Dysocjacja soli Koło fortuny.. Pomoce naukowe: - karty pracy - odczynniki: magnez, kwas siarkowy(VI), szkło laboratoryjne III.. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji..

Rozdanie kart pracy.

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) 2 Na + Cl2 ----> 2 NaCl.. Napisz ogłoszenie, którym zachęcisz do zobaczeniu spektaklu AntygonaKarta pracy: Reakcje zobojętnia jako jeden ze sposobów otrzymywania soli.. Dokończ równania poniższych reakcji chemicznych.. Organizacja klasy: - sprawdzenie obecności - powtórzenie wiadomości - podanie tematu lekcji i tematu działu - rozdanie kart pracy.. 7 prezentacja nr 2, laptop, projektor 6 .. slajdy 2-5: metody otrzymywania soli zapisane w sposób słowny, np. kwas + zasada = sól + woda wraz z równaniem reakcji ilustrującym tę metodę; slajd 6: tablica rozpuszczalności; .Otrzymywanie soli w wyniku reakcji kwasów z wodorotlenkami reakcja zobojętniania, wodorotlenki, kwasy, sole Chemia Otrzymywanie kwasu poprzez wypieranie go z jego soli kwasy, kwas mocny, kwas słaby, wypieranie kwasu z soli Reakcje zobojętniania jako jeden ze sposobów otrzymywania soliMetody otrzymywania soli -ćwiczenia laboratoryjne.. Pod opieką pracowników naukowych uczniowie w grupach dwuosobowych otrzymywali sole różnymi metodami.. Uzupełnij schemat: ZASADA + KWAS → .. Dokończ reakcje: 2NaOH + H2S → Na2S + 2 H2O Fe(OH)2 + HNO3 → .. Fe(OH)3 + HNO3 → .. + .karty pracy 5 Prezentuje poprawne odpowiedzi..

Tłuszcze - konspekt lekcji i karta pracy.

Chlorek wapnia jest solą kwasu: A. beztlenowego dlatego I. można go otrzymać w reakcji tlenku kwasowego z tlenkiem zasadowym.. Na 2 O + SO 3 2 SO 4SOLE - KARTA PRACY I. Otrzymywanie soli -utrwalenie.. Ogniwa lekcji: 1.. Dopasuj przebieg reakcji dysocjacji do wzoru soli.. Zastosowania soli w przemyśle i życiu codziennym.. a) chlorek sodu b) bromek glinu c)Uczeń powinien wiedzieć i umieć: -otrzymywać sole podstawowymi metodami -pisać odpowiednie równania reakcji otrzymywania soli -wyjaśniać sposoby otrzymywania soli -zaproponować różne metody otrzymywania soli na podstawie budowy soli -przewidywać produkty w reakcjach matali z kwasami -posługiwać się tablicą rozpuszczalności soli Metody -pogadankaMetody otrzymywania soli W dniu 10 listopada klasa IID wzięła udział w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM.. Pamiętaj o dobraniu współczynników stechiometrycznych.. Uzupełnij i zbilansuj równania reakcji: a) ……Li + ….. Praca w grupie - uczniowie rozwiązują przydzielone im zadania i zapisują na arkuszach przygotowanych wcześniej przez nauczyciela.. Test.3.Reakcja kwasu z zasada jest jedną z metod otrzymywania soli.. Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli: 4.. November 2018 2 5 Report.Metody otrzymywania soli W dniu 9 listopada klasa IIC wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM..

Istnieje wiele sposobów otrzymywania soli.

Hydraty - nazewnictwo, właściwości i otrzymywanie.. Po każdym wykonanym doświadczeniu uzupełniali karty pracy zapisując obserwacje i zachodzące równania reakcji.Karta pracy sposoby otrzymywania soli .. Arkusz zawieraJest najprostrzy sposób otrzymywania soli beztlenowych.. wg Sppoznan50.. Reakcja zobojętniania - reakcja zasady z kwasem: KOH + H2SO4 → .metody otrzymywania soli rozpuszczalność soli II.. nie można 2.. Przebieg reakcji metali z solami innego metalu.. Wymień dzieła sztuki dwudziestolecia międzywojennego.. Przebieg reakcji soli z mocnymi kwasami (wypieranie kwasów słabszych, nietrwałych, lotnych) oraz zasad z solami i zapisuje odpowiednie równania 3.. Chodzi tu głównie o metale szlachetne jak: Au (złoto), Ag (srebro), Cu (miedz).- proponuje różne metody otrzymywania wybranych soli I.. Należy jednak pamiętać, iz nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji.. 1 5,0 (2019-05-27) Konspekt lekcji i karta pracy z chemii na temat "Tłuszcze" do klasy VIII szkoły podstawowej.. Cel działania: - zwrócenie uwagi na to, że z jednej soli można otrzymać inne sole,sole rozpuszczalne w wodzie są mocnymi elektrolitami, utworzone jony ulegają hydratacji (otaczają się cząsteczkami wody) ulegają hydrolizie, z wyjątkiem soli mocnych zasad i mocnych kwasów; niektóre sole rozkładają się podczas ogrzewania: 2KClO 3 = 3O 2 + 2KCl..

Budowa soli Aplikacje dostępne wSole - karta pracy.

Klasa 8 Chemia.. 5.Sole - wzory, nazewnictwo i metody otrzymywania soli.. Wymień dwie z nich.. Podkreśl wzory sumaryczne soli kwasów tlenowych: 3.. Przeprowadzamy reakcję strąceniową i sprawdzamy jej efekt z tablicą rozpuszczalności.. Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: 2.. Created Date: 12/6/2017 6:50:21 PM .Opis spotkania: Najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się uczniowie podczas ustalania wzorów sumarycznych soli i zapisywania równań reakcji otrzymywania związków chemicznych.. Podaj nazwę systematyczną powstającej soli.. Reakcja strąceniowa - sposób otrzymania soli.. Zaprezentuje również doświadczenia chemiczne oraz sposoby wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, które ułatwią uczniom poznanie i .Publikacje nauczycieli.. Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej i nazwij ich produkty:Sole kwasu .. to .. KARTA PRACY "Sposoby otrzymywania soli - powtórzenie" 1.. METAL + NIEMETAL ----> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego) Jest najprostszy sposób otrzymywania soli beztlenowych.. 2.Sole zawierają fragmenty pochodzące zarówno od wodorotlenków, jak i od kwasów.. (Karty pracy będą będę ocenione zgodnie z PSO, oceny wraz z komentarzem będą przesłane na maila ucznia.). Karta pracy -metody otrzymywania soli , wzory soli, wzory tlenków Stosując poznane metody otrzymywania soli napisz reakcje otrzymywania: a) Azotanu (V) potasu b) Węglanu sodu Określ, czy podanymi niżej metodami można otrzymad w/w sole I kwas +zasada II metal + kwas III tlenek metalu + kwas IV tlenek metalu + tlenek kwasowyDopasuj sposoby otrzymywania soli oznaczone literami (A- ) ówń chemicznych (I-V)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt