Sprawozdanie z świetlicy

Pobierz

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. w okresie:Świetlica bierze udział w realizacji zadań wynikających z: Koncepcji pracy szkoły, w szczególności: Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w tym: Świetlica uczestniczyła w organizowaniu: IV.. Listy uczniów w poszczególnych klasach, 8.. Jarosława Iwaszkiewicza w BiałejSPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu oraz wskazaniem .. Publiczna Szkoła Podstawowa im.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. Wpisany przez Administrator środa, 14 czerwca 2017 09:58 Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej SP w Branicach w roku szkolnym 2016/17.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. Wychowawcy pracujący na pełny etat: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka.Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania).. W okresie wakacyjnym świetlica była czynna w godzinach od 9.00 do 13.00.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy odbywający staż w Szkole Podstawowej nr 1 im..

Regulamin świetlicy, 6.

I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 20156 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 świetlica szkolna rozpoczęła swą pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.. Natomiast wersję papierową z własnoręcznym podpisem należy złożyć w sekretariacie.. Na świetlicę zapisanych jest 19 dzieci ( 14 dziewczynek i 5 chłopców) w tym 9 dojeżdżających z Wolimierza i 10 miejscowych.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM W ŁOMNICY ZDROJU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W I półroczu 2015 roku praca naszej świetlicy odbywała się według poniższego harmonogramu: Dzień tygodnia Rodzaj zajęćNauczyciel prowadzący Ilość godzin Dzień tygodnia/godzinaSprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej PORT - wakacje 2017.. Dziennik elektroniczny, 5.. Środy były dniami .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "UŚMIECH"- SIERPIEŃ2013R.. Miesięczne plany pracy, 3.. Za nami drugi a zarazem ostatni miesi ąc wakacji sp ędzony w miłej oraz przyjaznej atmosferze w Świetlicy Środowiskowej " U ŚMIECH".. Starałam się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie oraz dbałości o środowisko naturalne.. PODJĘŁAM DZIAŁANIA, PRZYGOTOWUJĄCE DO ODBYCIA STAÅ»U Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 r.SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELI ŚWIETLICY SZKOLNEJ..

Roczny plan pracy świetlicy, 2.

Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2016/17 prowadzone są przez następujących nauczycieliWdrażałam uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad.. Każdy z dni był dniem .. twory, np. rysunek pieczony 3D, breloczki z modeliny, masę piankową, masę solną, malowaliśmy farbami, robiliśmy bańki mydlane.. 2017/18 szkoła podstawowa kl. I - VII; odziały gimnazjalne kl. II i III Kierownik świetlicy: Małgorzata Pietrzykowska - 12 godzin, wychowawca świetlicy-14 godzin.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ "SŁONECZNA" za 2015 rok Świetlica Socjoterapeutyczna "Słoneczna" jest placówką wsparcia dziennego, mającą na celu pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, w której występuje problem alkoholowy i przemoc domowa.Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.. Imię i nazwisko nauczyciela/li: % Frekwencja .. OCENA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Opiekunowie świetlicy: M. Urbańska, M. Pawłowska.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 5 3.. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych..

Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej, 4.

Są to wychowankowie stali, przebywający w świetlicy co najmniej trzy dni w tygodniu, pozostałe osoby przebywające w świetlicy to uczniowie oczekujące na autobus szkolny, zajęcia po.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W ZUBRZYKU ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W ZUBRZYKU ZA ROK 2015 Uczestnikami Świetlicy było 25 młodych mieszkańców Zubrzyka, uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łomnicy Zdroju.Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM w Stemplewie przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich w roku 2013.. Obejmowała opieką i wsparciem grupę 30 stałych młodych podopiecznych z terenu .Sprawozdanie z pracy ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 200./200… Zajęcia w świetlicy szkolnej w roku szkolnym2008/2009 odbywały się zgodnie z ROCZNYM PLANEM PRACY oraz z MIESIĘCZNYM PLANEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.. Środowiskowa Świetlica Integracyjna RAZEM w Stemplewie działa od 2006 roku i kontynuowała swoją działalność w 2013 roku .. Rekomendacje (data) (podpis kierownika świetlicy)Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17..

Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska.

Listy uczniów korzystających z dowozów, 9.W pracy świetlicy dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasadSPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 W WARSZAWIE W ROKU SZOLNYM 2020/21 Praca świetlicy szkolnej przebiegała zgodnie z Planem Pracy Świetlicy wynikającym z Programu Wychowawczego Szkoły.Sprawozdanie z pracy świetlicy Sprawozdanie z pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Złoczewie za II semestr roku szkolnego 2011/2012 Wychowawcami świetlicy w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 są mgr Izabela Rybka i mgr Agnieszka Ciołek.. Poprzez zajęcia plastyczno-techniczne próbowałam rozwijać wrażliwość i aktywność twórczą u dzieci oraz ich zainteresowania i uzdolnienia.Oct 27, 2020SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W.. Liczba wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia wyniosła 276 uczniów.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM W ŁOMNICY ZDROJU W 2012 ROKU W roku 2012 praca naszej świetlicy odbywała się według poniższego harmono-gramu: Dzień tygodnia Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Ilość godzin Dzień tygo-dnia/godzina Piątek Zajęcia sportowo - turystycz-no - rekreacyjneSprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej SP w Branicach w roku szkolnym 2016/17.. Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY I KIEROWNIKA ŚWIETLIC ZA ROK SZK.. Podczas wakacji w świetlicy PORT realizowany był plan wakacji letnich.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt