Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka

Pobierz

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnią wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc przez osiągnieciem przez osobę usamodzielnią pełnoletności a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.Indywidualny Program Usamodzielnienia jest dokumentem istotnym dla przyszłości młodego człowieka, ponieważ zawiera informacje o dalszej drodze życiowej osoby usamodzielnianej.. Opiekun powinien pomagać ale nie wyręczać Zatem wychowanek i opiekun muszą mieć do siebie zaufanie i wzajemnie współpracować,IPU - indywidualny program usamodzielnienia EFS - Europejski Fundusz Społeczny PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki u.w.r.s.p.z.. Opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia Osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia, przy współpracy właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie (ze względu na miejsce pochodzenia osoby usamodzielnianej), jest zobowiązana opraco-wać indywidualny program usamodzielnienia (przykład prawidłowo opra-indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności: 1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, 2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w4..

instytucjami wspomagającymi pełnoletniego wychowanka.

- Ustawa z dnia czerwca ì í í r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. ì í í nr í ð õ, poz. ô ó, z późn.. Natomiast co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, osoba usamodzielniana sporządza indywidualny program usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia.. 3 w/w Ustawy IPU opracowuje osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, co .Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą .. Koordynator wspiera wychowanka w procesie usamodzielnienia, realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, udziela mu wsparcia w zakresie zdiagnozowanych, a także zgłoszonych przez niego potrzeb.. Nazwisko:.. Dane dotyczące wychowanka: 1.Imię i nazwisko PESEL.. miejsce urodzenia Adres zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej: Wykształcenie: Lp.. Data urodzenia:.miejsce .INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS .. administracyjnej, w toku którego niezbędne jest ustalenie w drodze wywiadu środowiskowego sytuacji wychowanka (art. 106 ust..

Jak skorzystać z pomocy w ramach usamodzielnienia?

Występują także problemy z pozyskiwaniem odpowiednio przygotowanych opiekunów usamodzielnienia, czyli osób pełniących kluczową rolę we wprowadzaniu wychowanka w dorosłe życie.Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności.. Przedstawienie i omówienie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.. Informacje związane z osobą usamodzielnianą I.. Omówienie zadania domowego.. W ramach programu ustalono, że współpraca wychowanka, opiekuna usamodzielnienia i pracownika PCPR/MOPR w oparciu o zasady zawarte w programie będzie, dotyczyła realizacji następujących zadań i działań: .wychowanka' opiekun usamodzielnienia (osoba dorosła wskazana przez wychowanka, której zadaniem jest wspieranie wychowanka w realizacji zobowiązań zawartych w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia).. Program taki zawiera dane o wychowanku, o rodzinie zastępczej bądź placówce, w której sie znajdował, a także dane o rodzicach .Spotkanie V - Indywidualny Program Usamodzielnienia, wnioski o przyznanie pomocy pieniężnych..

Opiekun opiniuje np. wszelkie wnioski wychowanka o pomoc.

Następnie program zatwierdzany jest przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie - powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na .3.. Data sporządzenia:.. Imię:.. 4 ustawy) - Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnie, kontynuowanie nauki jest (§ 2 ust.. Powitanie.. Zobowiązuję się do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia i do przeznaczenia przyznanej pomocy pieniężnej na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych oraz informowania mojego opiekuna usamodzielnienia o wszystkich zachodzących zmianach w terminie 14 dni od ich zaistnienia.realizacji programu usamodzielnienia, -8- • poinformowania pracownika PCPR o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość udzielanych wychowankowi świadczeń i realizacje programu usamodzielnienia • monitorowania przebiegu nauki wychowanka, • wspierania wychowanka w realizacji założeń programu usamodzielnienia,INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ .. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę: - w szkole,Program usamodzielnienia ma być "żywym" dokumentem podlegającym nieustannej ocenie i ewaluacji..

zmianami)Opiekun usamodzielnienia jest osobą wybraną przez wychowanka.

Zgodnie z art. 145 ust.. Wspólne wypełnienie IPU.Indywidualny program usamodzielnienia opracowany przez wychowanka przy współudziale opiekuna usamodzielnienia lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletność, to dokument, który określa ważne dla przyszłości wychowanka aspekty.. Czyli etapy procesu usamodzielnienia wychowanka 1.INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA 1.. Powiat na terenie, którego zamieszkiwał wychowanek przed umieszczeniem w placówce .. Zatwierdzam indywidualny program usamodzielnienia .1 INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA (opracowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia ) A.. Program pozwala na .INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Wychowanka: domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA (opracowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia ) A.. .Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.rodzinnej i materialnej oraz predyspozycji, co ułatwiłoby opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia.. Powinien być oparty o diagnozę wychowanka, zaakceptowany przez niego oraz skonsultowany z innymi ważnymi osobami.. Załącznik Nr 4 do "Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim" INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIAINDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA.. Nazwa szkoły Uzyskane wykształcenie /zawód/ Data ukończenia 5.INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ CZĘŚĆ A I.. Działania podejmowane wobec wychowanka powinny być planowane zgodnie z trzema głównymi zasadami:1.. Opiekun wspiera go w realizacji programu, dokonuje jego oceny, współpracuje z PCPR, szkołą i in.. Informacje o wychowanku: 1.. Ćwiczenie integrujące grupę.. Odczytanie kontraktu grupowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt