Podsumowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Pobierz

Istotne treści przewodnika zawarto w częściach od III do VII.. Półrocze roku szkolnego to nie tylko czas na podsumowanie edukacji - dla ucznia w kształceniu specjalnym, to przede wszystkim czas na ewaluację działań edukacyjnych i terapeutycznych.. Komunikowanie się z innymi.Przepisy prawa oświatowego zobowiązują nauczycieli do tego, by uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwa razy w roku został poddany okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).W wielu szkołach, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zawieszenie funkcjonowania szkół i placówek taka ocena nie została .Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka.. Wg tabeli na str. poprzedniej DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualnie rozwój intelektualny dziecka znajduje się na poziomie przeciętnym i przebiega harmonijnie (na poziomie górnej granicy .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, .. OCENA EFEKTYWNOŚCI IPET u. pobierz: Ocena efektywności IPET.doc, 0.03 MB29.09.2016 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. U dziecka w dalszym ciągu wskazana jest przede wszystkim praca nad rozwijaniem funkcji słuchowo-językowych.PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje.

Na podstawie tejże oceny dokonuje się - w razie .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna dziecka.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciaVI.. W terminie 30 dni od dostarczenia orzeczenia lub do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę, zespół nauczycieli uczących przeprowadza Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).Celem tego działania jest jak najpełniejsze opisanie funkcjonowania ucznia na terenie danej szkoły w .2) Zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakres okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających .Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, to jeden z ważniejszych dokumentów dla ucznia z niepełnosprawnością..

Podstawą oceny jest dokumentacja, w tym program indywidualny zajęć.

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.. pobierz: WOPFU dla Przedszkola.odt, 0.01 MB .. DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA .. 1, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx..

Dobry poziom sprawności fizycznej.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka po pierwszym półroczu.

Nie rzadziej niż dwa razy w roku, nauczyciele prowadzący zajęcia, dokonują okresowej oceny funkcjonowania ich uczestnika.

- Romana Cybulska Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia realizującego podstawę pro-gramową kształcenia ogólnego [VI.2.]. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka należy dokonać każdorazowo po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w takim czasie, by możliwe było dotrzymanie określonego w przepisach terminu opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią.WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 Imię i nazwisko: .. Rok szkolny 2019/2020 Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.. Założenie IPET.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt